REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMEP.PL 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SMEP.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. PRAWA AUTORSKIE, ORGANIZACJA SZKOLEŃ
 8. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW
 11. OPINIE O PRODUKTACH
 12. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
 13.  POSTANOWIENIA KO┼âCOWE
 14. WZÓR FORMULARZA ODST─äPIENIA OD UMOWY

 

 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego zosta┼é przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.smep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta ni┼╝ postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te┼╝ postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsumentów przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepisów prawa, a wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci nale┼╝y t┼éumaczy─ç na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy i nale┼╝y je stosowa─ç.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym www.fentiks.pl prowadzony jest przez spó┼ék─Ö O┼Ťrodek Kszta┼écenia Elektryków Polskich Fentiks sp. z o.o. z siedzib─ů w Gliwicach (adres siedziby: ul. Wincentego Pola 27 pok. 238, 44-100 Gliwice) wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000975335; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 10 000 z┼é.; adres do dor─Öcze┼ä: ul. Wincentego Pola 27 pok. 238, 44-100 Gliwice, NIP 6312705251, REGON 522204201, adres poczty elektronicznej: biuro@fentiks.pl, numer telefonu: 789733333.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsi─Öbiorców korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtków wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (zawarcie umowy oraz obowi─ůzki ustawowe Sprzedawcy).
  4. Definicje:

 

1.4.1.    AKT O US┼üUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 pa┼║dziernika 2022 r. w sprawie jednolitego rynku us┼éug cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o us┼éugach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

1.4.2.    NIELEGALNE TRE┼ÜCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do dzia┼éania, w tym sprzeda┼╝y Produktów lub ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych, nie s─ů zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezale┼╝nie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 

   1. DZIE┼â ROBOCZY – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zamówienia, w szczególno┼Ťci poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunków Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.
   3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů – która zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   5. KONTO – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w którym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   6. NEWSLETTER – Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy cyklicznych tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o Produktach, nowo┼Ťciach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   7. PRODUKT – (1) tre┼Ť─ç cyfrowa, (2) us┼éuga (w tym us┼éuga cyfrowa i inna ni┼╝ cyfrowa) lub (3) prawo b─Öd─ůce przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.grupasilesiaszkolenia.pl.
   10. SPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA – O┼Ťrodek Kszta┼écenia Elektryków Polskich Fentiks sp. z o.o. z siedzib─ů w Gliwicach (adres siedziby: ul. Wincentego Pola 27 pok. 238, 44-100 Gliwice) wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000975335; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 10 000 z┼é.; adres do dor─Öcze┼ä: ul. Wincentego Pola 27 pok. 238, 44-100 Gliwice, NIP 6312705251, REGON 522204201, adres poczty elektronicznej: biuro@fentiks.pl, numer telefonu: 789733333.
   11. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
   12. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
   13. US┼üUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů –korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej.
   14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   15. ZAMÓWIENIE – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zamówienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   1. Konto – korzystanie z Konta jest mo┼╝liwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie sk┼éadania Zamówienia – z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zamówienia Konto zostaje utworzone.
   2. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fentiks.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. Wincentego Pola 27 p. 238, 44-100 Gliwice.
   3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zamówienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wype┼énieniu Formularza Zamówienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuj─Ö i p┼éac─Ö” – do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób p┼éatno┼Ťci. W wypadku Klientów nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    1. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zamówienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.
   4. Newsletter – korzystanie z Newslettera nast─Öpuje po podaniu w zak┼éadce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który maj─ů by─ç przesy┼éane kolejne edycje Newslettera i klikni─Öciu pola „Zapisz si─Ö”.
  2. Us┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fentiks.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. Wincentego Pola 27 p. 238, 44-100 Gliwice.
  3. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym, którym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu: 1024x768; (5) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plików Cookies oraz obs┼éugi Javascript.
  4. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz osób trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
  5. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego dotycz─ůcy Us┼éug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
  1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zamówienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat – o obowi─ůzku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä
   1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
   2. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:
   1. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. P┼éatno┼Ťci elektroniczne i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl – mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej sposobów p┼éatno┼Ťci oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
    1. Rozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem Klienta za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadzi:
     1. PayU.pl – spó┼éka PayU S.A. z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 4 944 000,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony; NIP: 7792308495.
  2. Termin p┼éatno┼Ťci:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej kosztów dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.
  2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezp┼éatny.
  3. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka pocztowa.
   2. Przesyłka kurierska.
   3. Odbiór osobisty dost─Öpny pod adresem: ul. Wincentego Pola 27 p. 238, 44-100 Gliwice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
  4. Us┼éuga wchodz─ůca w sk┼éad zakupionego przez Klienta Produktu, wykonywana jest w terminie podanym w opisie Produktu, poprzez przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia, pod adresem podanym w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 14 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  6. Termin gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b─Ödzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach gotowo┼Ťci do odbioru, terminem gotowo┼Ťci do odbioru jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 14 Dni Roboczych. O gotowo┼Ťci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö. Pocz─ůtek biegu terminu gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu okre┼Ťla procedur─Ö rozpatrywania reklamacji wspóln─ů dla wszystkich reklamacji sk┼éadanych do Sprzedawcy, w szczególno┼Ťci reklamacji dotycz─ůcych Produktów, Umów Sprzeda┼╝y, Us┼éug Elektronicznych oraz pozosta┼éych reklamacji zwi─ůzanych z dzia┼éaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
  2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Wincentego Pola 27 p. 238, 44-100 Gliwice;
   2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fentiks.pl .
  3. Przes┼éanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. Wincentego Pola 27 p. 238, 44-100 Gliwice.
  4. Zaleca si─Ö podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci lub braku zgodno┼Ťci z umow─ů; (2) ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi─ůzany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
  6. Do reklamacji mog─ů zosta─ç za┼é─ůczone przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö dowody zwi─ůzane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo┼╝e tak┼╝e zwróci─ç si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o podanie dodatkowych informacji lub przes┼éanie dowodów (np. zdj─Öcia), je┼╝eli u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö.
  7. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  8. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci ustawowej Sprzedawcy s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczególno┼Ťci w art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta Ustawy o Prawach Konsumenta, Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczególno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.
  9. Poza odpowiedzialno┼Ťci─ů ustawow─ů na Produkt mo┼╝e zosta─ç udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialno┼Ť─ç umowna (dodatkowa) i mo┼╝na z niej skorzysta─ç, gdy dany Produkt jest obj─Öty gwarancj─ů. Gwarancja mo┼╝e by─ç udzielona przez inny podmiot ni┼╝ Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegó┼éowe warunki dotycz─ůce odpowiedzialno┼Ťci na podstawie gwarancji, w tym tak┼╝e dane podmiotu odpowiedzialnego za realizacj─Ö gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej s─ů dost─Öpne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotycz─ůcym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, ┼╝e w przypadku braku zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů Klientowi z mocy prawa przys┼éuguj─ů ┼Ťrodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz ┼╝e gwarancja nie ma wp┼éywu na te ┼Ťrodki ochrony prawnej.
  10. Zawarte w punktach 6.8 Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö równie┼╝ do Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
 6. PRAWA AUTORSKIE, ORGANIZACJA SZKOLEŃ
  1. Prawa autorskie oraz prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Produktu b─Öd─ůcego utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego (w tym do koncepcji szkolenia, konsultacji, warsztatów, a tak┼╝e materia┼éów szkoleniowych), jako ca┼éo┼Ťci oraz jego poszczególnych elementów, nale┼╝─ů do twórcy lub innego uprawnionego podmiotu, w tym Sprzedawcy, i obj─Öte s─ů ochron─ů Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa. Ochrona przyznana utworowi obejmuje wszystkie formy jego wyra┼╝enia.
  2. Klient nie ma prawa kopiowa─ç Produktu b─Öd─ůcego utworem (w szczególno┼Ťci materia┼éów szkoleniowych), za wyj─ůtkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcego prawa. Klient nie ma prawa powiela─ç, modyfikowa─ç, adaptowa─ç, przemalowywa─ç, zmienia─ç, niszczy─ç, wykorzystywa─ç fragmentów lub w jakikolwiek inny sposób ingerowa─ç w utwór, za wyj─ůtkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcego prawa.
  3. Us┼éugodawca lub jego przedstawiciel mo┼╝e poprosi─ç uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem ceny za niewykorzystan─ů cz─Ö┼Ť─ç szkolenia, obliczonym proporcjonalnie do planowanej d┼éugo┼Ťci szkolenia i czasu, w którym Uczestnik bra┼é w szkoleniu udzia┼é), z wa┼╝nego powodu, tj. w przypadku powtarzaj─ůcego si─Ö regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególno┼Ťci je┼Ťli Uczestnik pozostaje pod wp┼éywem alkoholu, narkotyków, u┼╝ywa wobec prowadz─ůcego lub innych Uczestników s┼éów powszechnie uznanych za obra┼║liwe, zak┼éóca przebieg wyst─ůpie┼ä prowadz─ůcego lub innych osób wypowiadaj─ůcych si─Ö podczas szkolenia, je┼╝eli powy┼╝sze zachowania uniemo┼╝liwiaj─ů prawid┼éowy przebieg szkolenia oraz oddzia┼éuj─ů negatywnie na proces szkolenia ca┼éej grupy. Zastosowanie znajduj─ů przepisy kodeksu cywilnego dotycz─ůce wypowiedzenia zlecenia. Analogicznie, Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç Umow─Ö ┼Üwiadczenia Us┼éug z wa┼╝nego powodu, je┼╝eli jednak wypowiedzenie nast─ůpi bez wa┼╝nego powodu, Us┼éugodawca mo┼╝e od Us┼éugobiorcy odszkodowania (nie dotyczy to odst─ůpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta).
 7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Metody rozwi─ůzywania sporów bez udzia┼éu s─ůdu to mi─Ödzy innymi (1) umo┼╝liwienie zbli┼╝enia stanowisk stron, np. poprzez mediacj─Ö; (2) zaproponowanie rozwi─ůzania sporu, np. poprzez koncyliacj─Ö oraz (3) rozstrzygni─Öcie sporu i narzucenie stronom jego rozwi─ůzania, np. w ramach arbitra┼╝u (s─ůd polubowny). Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, zasady dost─Öpu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmuj─ůcych si─Ö polubownym rozwi─ůzywaniem sporów dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
  2. Przy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia┼éa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie konsumentom informacji dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument mo┼╝e si─Ö skontaktowa─ç: (1) telefonicznie – dzwoni─ůc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomoc─ů poczty elektronicznej – przesy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobi┼Ťcie – w Centrali Urz─Ödu przy placu Powsta┼äców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
  3. Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla konsumentów i przedsi─Öbiorców d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug (wi─Öcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
  1. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za które konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Sprzedawca przekaza┼é konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
  2. Z uwzgl─Ödnieniem m.in. wyj─ůtku wskazanego w pkt. 8.1, konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad:
   1. pisemnie na adres: ul. Wincentego Pola 27/238, 44-100 Gliwice;
   2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fentiks.pl .
  3. Przyk┼éadowy wzór formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest w pkt. 14 Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
  4. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö od dnia zawarcia umowy.
  5. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.
  6. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu - tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci innych ni┼╝ dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawc─Ö, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, które: (1) s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů cyfrow─ů lub us┼éug─ů cyfrow─ů, które stanowi┼éy przedmiot umowy; (2) dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö; (3) zosta┼éy po┼é─ůczone przez przedsi─Öbiorc─Ö z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç z nich wydzielone lub mog─ů zosta─ç wydzielone jedynie przy nak┼éadzie niewspó┼émiernych wysi┼éków; (4) zosta┼éy wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç. Z wyj─ůtkiem przypadków, o których mowa wy┼╝ej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na ┼╝─ůdanie konsumenta udost─Öpnia mu tre┼Ťci inne ni┼╝ dane osobowe, które zosta┼éy dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö. W przypadku odst─ůpienia od umowy Sprzedawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç konsumentowi dalsze korzystanie z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej, w szczególno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie konsumentowi dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej lub zablokowanie konta u┼╝ytkownika, co nie ma wp┼éywu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska─ç tre┼Ťci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp┼éatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozs─ůdnym terminie i powszechnie u┼╝ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
   1. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu – tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej, konsument jest zobowi─ůzany zaprzesta─ç korzystania z tej tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej i udost─Öpniania ich osobom trzecim.
  7. Mo┼╝liwe koszty zwi─ůzane z odst─ůpieniem przez konsumenta od umowy, które obowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç konsument:
   1. W przypadku Produktu - us┼éugi, której wykonywanie – na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta – rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.
  8. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. (1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za które konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci; (2) w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; (5) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produktów; (9) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; (13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za które konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Sprzedawca przekaza┼é konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za które konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny w przypadku których konsument wyra┼║nie za┼╝─ůda┼é od Sprzedawcy, aby przyjecha┼é do niego w celu dokonania naprawy, a us┼éuga zosta┼éa ju┼╝ w pe┼éni wykonana za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta.
  9. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. równie┼╝ do Us┼éugobiorcy lub Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Klienta lub Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia nieb─Öd─ůcego tak┼╝e osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
  2. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt lub braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y zostaje wy┼é─ůczona.
  4. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  5. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
  6. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.
  7. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie – do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö/Klienta w stosunku do Us┼éugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y lub niezwi─ůzanych z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci. Sprzedawca nie ponosi tak┼╝e odpowiedzialno┼Ťci za opó┼║nienie w udost─Öpnieniu Produktu.
  8. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.
 10. OPINIE [Prawnik1] O PRODUKTACH
  1. Sprzedawca umo┼╝liwia swoim Klientom wystawianie i dost─Öp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  2. Wystawienie opinii przez Klienta mo┼╝liwe jest po skorzystaniu z formularza umo┼╝liwiaj─ůcego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten mo┼╝e by─ç udost─Öpniony bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu) lub mo┼╝e zosta─ç udost─Öpniony za pomoc─ů indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodaj─ůc opini─Ö, Us┼éugobiorca mo┼╝e równie┼╝ doda─ç ocen─Ö graficzn─ů lub zdj─Öcie Produktu – je┼╝eli taka opcja jest dost─Öpna w formularzu opinii.
  3. Opinia [Prawnik2] o Produkcie mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç wystawiona przez osob─Ö b─Öd─ůc─ů Klientem Sklepu Internetowego.
  4. Dodawanie opinii przez Klientów nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczególno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodaj─ůc opini─Ö obowi─ůzany jest do dzia┼éania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
  5. Opinie mog─ů by─ç udost─Öpniane bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewn─Ötrznym serwisie zbieraj─ůcym opinie, z którym wspó┼épracuje Sprzedawca i do którego odsy┼éa na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
  6. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodzi┼éy od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania, aby sprawdzi─ç, czy opinie pochodz─ů od jego Klientów:
   1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomoc─ů formularza dost─Öpnego bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcze┼Ťniejszej weryfikacji przez Sprzedawc─Ö. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodno┼Ťci opinii z Regulaminem, w szczególno┼Ťci na sprawdzeniu, czy osoba opiniuj─ůca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokona┼éa zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupi┼éa opiniowany Produkt. Weryfikacja nast─Öpuje bez zb─Ödnej zw┼éoki.
   2. Sprzedawca wysy┼éa swoim Klientom (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego serwisu zbieraj─ůcego opinie, z którym wspó┼épracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dost─Öp do formularza opinii otrzymuje wy┼é─ůcznie Klient, który dokona┼é zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
   3. W razie w─ůtpliwo┼Ťci Sprzedawcy lub zastrze┼╝e┼ä kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö z autorem opinii celem wyja┼Ťnienia i potwierdzenia, ┼╝e faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu. [Prawnik3] 
  7. Wszelkie uwagi, odwo┼éania od weryfikacji opinii, czy te┼╝ zastrze┼╝enia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt mog─ů by─ç zg┼éaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
  8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekszta┼éca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udost─Öpnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udost─Öpnia sponsorowanych opinii.
 11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
  1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikaj─ůce z Aktu o Us┼éugach Cyfrowych w zakresie dotycz─ůcym Sklepu Internetowego i Us┼éugodawcy. Us┼éugobiorca co do zasady nie jest zobowi─ůzany do dostarczania tre┼Ťci podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e Regulamin wymaga podania okre┼Ťlonych danych (np. dane do z┼éo┼╝enia Zamówienia). Us┼éugobiorca mo┼╝e mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystaj─ůc z narz─Ödzi udost─Öpnionych w tym celu przez Us┼éugodawc─Ö. W ka┼╝dym wypadku dostarczania tre┼Ťci przez Us┼éugobiorc─Ö jest on zobowi─ůzany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
  2. PUNKT KONTAKTOWY - Us┼éugodawca wyznacza adres poczty elektronicznej biuro@fentiks.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umo┼╝liwia bezpo┼Ťredni─ů komunikacj─Ö Us┼éugodawcy z organami pa┼ästw cz┼éonkowskich, Komisj─ů Europejsk─ů i Rad─ů Us┼éug Cyfrowych oraz jednocze┼Ťnie umo┼╝liwia odbiorcom us┼éugi (w tym Us┼éugobiorcom) bezpo┼Ťredni─ů, szybk─ů i przyjazn─ů komunikacj─Ö z Us┼éugodawc─ů drog─ů elektroniczn─ů, na potrzeby stosowania Aktu o Us┼éugach Cyfrowych[pro4] . Us┼éugodawca wskazuje j─Özyk polski oraz j─Özyk angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
  3. Procedura zg┼éaszania Nielegalnych Tre┼Ťci i dzia┼éania zgodnie z art. 16 Aktu o Us┼éugach Cyfrowych:[pro5] 
   1. Na adres poczty elektronicznej biuro@fentiks.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot mo┼╝e zg┼éosi─ç Us┼éugodawcy obecno┼Ť─ç okre┼Ťlonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uwa┼╝aj─ů za Nielegalne Tre┼Ťci.
   2. Zg┼éoszenie powinno by─ç wystarczaj─ůco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Us┼éugodawca umo┼╝liwia i u┼éatwia dokonywanie na podany wy┼╝ej adres poczty elektronicznej zg┼éosze┼ä zawieraj─ůcych wszystkie poni┼╝sze elementy: (1) wystarczaj─ůco uzasadnione wyja┼Ťnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucaj─ů, ┼╝e zg┼éaszane informacje stanowi─ů Nielegalne Tre┼Ťci; (2) jasne wskazanie dok┼éadnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dok┼éadny adres URL lub dok┼éadne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö Nielegalnych Tre┼Ťci, stosownie do rodzaju tre┼Ťci i konkretnego rodzaju us┼éugi; (3) imi─Ö i nazwisko lub nazw─Ö oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonuj─ůcych zg┼éoszenia, z wyj─ůtkiem zg┼éoszenia dotycz─ůcego informacji uznawanych za zwi─ůzane z jednym z przest─Öpstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) o┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce powzi─Öte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonuj─ůcych zg┼éoszenia, ┼╝e informacje i zarzuty w nim zawarte s─ů prawid┼éowe i kompletne.
   3. Zg┼éoszenie, o którym mowa powy┼╝ej, uznaje si─Ö za daj─ůce podstaw─Ö do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomo┼Ťci do celów art. 6 Aktu o Us┼éugach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, je┼╝eli umo┼╝liwia Us┼éugodawcy dzia┼éaj─ůcemu z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů stwierdzenie – bez szczegó┼éowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej dzia┼éalno┼Ťci lub informacji.
   4. Je┼╝eli zg┼éoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokona┼éy zg┼éoszenia, Us┼éugodawca bez zb─Ödnej zw┼éoki przesy┼éa takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zg┼éoszenia. Us┼éugodawca powiadamia tak┼╝e bez zb─Ödnej zw┼éoki tak─ů osob─Ö lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zg┼éoszenie, przekazuj─ůc informacje na temat mo┼╝liwo┼Ťci odwo┼éania si─Ö od podj─Ötej decyzji.
   5. Us┼éugodawca rozpatruje wszystkie zg┼éoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powy┼╝ej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotycz─ů zg┼éoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem nale┼╝ytej staranno┼Ťci. Je┼╝eli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Us┼éugodawca korzysta ze zautomatyzowanych ┼Ťrodków, uwzgl─Ödnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.
  4. Informacja na temat ogranicze┼ä, które Us┼éugodawca nak┼éada w zwi─ůzku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Us┼éugobiorców:
   1. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuj─ů nast─Öpuj─ůce zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek tre┼Ťci w ramach Sklepu Internetowego:  
    1. obowi─ůzek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania tre┼Ťci (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz osób trzecich;
    2. obowi─ůzek wpro


stowarzyszenie naukowo-techniczne
Regulamin sprzeda┼╝y
strzałka do góry