O nas 

Misja SMEP

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości postanowiliśmy założyć nowoczesne stowarzyszenie, które odzwierciedla najlepsze cechy stowarzyszeń istniejących w Polsce już od 1918 roku. Nasi członkowie to osoby, które od kilkudziesięciu lat były członkami innych stowarzyszeń naukowo technicznych, ale postanowiły stworzyć nową jakość stowarzyszeniową. Dzięki uzyskanej wiedzy i swojemu życiowemu doświadczeniu możemy rozwijać w duchu koleżeńskiej współpracy z innymi stowarzyszeniami swoje działania edukacyjno-wychowawcze dotyczące oszczędności energii i surowców wtórnych w firmach polskich i zagranicznych. Polsce jest potrzebne nowe, świeże spojrzenie na rozwój techniki i energetyki połączone z promowaniem młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, technicznych oraz studentów politechnik. Spowodowane jest to coraz większym brakiem specjalistów w tych branżach, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do problemów w naszej rozwijającej się gospodarce. W związku z tym już od wielu lat współpracujemy z Politechnikami w całej Polsce szkoląc studentów oraz szkołami technicznymi, w których szkolimy przyszłych techników w zakresie uprawnień energetycznych i wiedzy o oszczędzaniu energii i paliw kopalnych. Dlatego też jednym z głównych zadań naszego stowarzyszenia oprócz wspierania rozwoju techniki i energetyki oraz poszanowania dla zasobów naturalnych, jest również promowanie wiedzy technicznej w społeczeństwie już od najmłodszych lat poprzez rożnego rodzaju szkolenia seminaria, sympozja i imprezy wspierające oraz eventy.

Cel Stowarzyszenia i sposoby jego realizacji


Celem Stowarzyszenia jest:

1) Działalność:
 1. na rzecz rozwoju szeroko pojętej mechaniki i elektryki oraz technik informatycznych IT,
 2. promującą innowacyjność w mechanice i elektryce,
 3. naukowo-techniczną,
 4. informacyjno-edukacyjną,
 5. kulturalną,
 6. integrującą członków i sympatyków Stowarzyszenia,
 7. w zakresie ochrony zabytków transportu oraz upamiętnienia ich twórców,
2) Prace dla dobra członków Stowarzyszenia, w szczególności:
 1. umacnianie środowiska techników i więzi zawodowej,
 2. wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
 3. pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
 4. reprezentowanie i ochronę interesów członków oraz innych osób, instytucji i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, wobec innych osób, środowisk, instytucji i firm.
 5. popularyzowanie techniki, technik informatycznych oraz innowacyjności w tym zakresie oraz ich twórców,
 6. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3) Prace na rzecz postępu i rozwoju techniki, przede wszystkim w zakresie:
 1. zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin techniki,
 2. szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.

4) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki mechaniki i elektryki.

5) Kultywowanie historii techniki mechanicznej i elektryki, oraz jej twórców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność obejmującą:

 1. propagowanie i wspieranie wynalazczości i innowacyjności,
 2. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
 3. współdziałanie z administracją rządową oraz samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
 4. współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania w ramach wewnętrznych systemów potwierdzania kwalifikacji i umiejętności określonych odrębnymi regulaminami,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności: wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
 7. organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów - stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
 8. współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk pracowników,
 9. opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
 10. organizowanie lobbingu środowiska na rzecz celów Stowarzyszenia,
 11. działania na rzecz gospodarki energetycznej w przemyśle, w szczególności z zakresie racjonalizacji zużycia energii i paliw oraz stosowania odnawialnych źródeł energii,
 12. nadawanie uprawnień rzeczoznawcy SMEP i organizowanie pracy rzeczoznawców, 13) zakładanie i prowadzenie klubów technika,
 13. finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
 14. tworzenie funduszy stypendialnych,
 15. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych krajowych i zagranicznych,
 16. utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
 17. organizowanie pomocy koleżeńskiej, w tym pomocy materialnej w trudnej sytuacji życiowej i losowej członków i ich rodzin,
 18. działalność marketingową,
 19. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
 20. prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej,
 21. przystępowanie do postępowań prowadzonych z udziałem członków Stowarzyszenia

Władze

 • Prezes - Lesław Kmiecik
 • V-ce Prezes - Andrzej Rudzki
 • V-ce Prezes - Alicja Urbańska-Kołacz
 • Sekretarz - Zygmunt Gawliński
 • Skarbnik - Krystyna Kmiecik


stowarzyszenie naukowo-techniczne
 

Kontakt


E-mailnapisz
Telefon506 266 555
AdresStowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Mechaników i Energetyków Polskich
Jasnogórska 11, pokój 125 (I piętro),
44-100 Gliwice

Gliwice32 247 37 79
Kraków12 444 67 13
Rzeszów17 785 06 13
Warszawa22 378 33 55
Katowice32 445 03 59
Bielsko Biała33 486 18 34
Częstochowa34 390 57 10
Kielce41 249 16 00
Łódź42 288 12 46
Bydgoszcz52 522 21 01
Toruń56 690 41 38
Gdańsk58 728 24 06
Poznań61 415 12 84
Zielona Góra68 422 74 46
Wrocław71 738 23 16
Opole77 547 46 31
Lublin81 451 14 20
Białystok85 674 95 10
Olsztyn89 679 56 05
Szczecin91 444 07 63

Formularz kontaktowy

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich
strzałka do góry