O nas 

Misja SMEP

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości postanowiliśmy założyć nowoczesne stowarzyszenie, które odzwierciedla najlepsze cechy stowarzyszeń istniejących w Polsce już od 1918 roku. Nasi członkowie to osoby, które od kilkudziesięciu lat były członkami innych stowarzyszeń naukowo technicznych, ale postanowiły stworzyć nową jakość stowarzyszeniową. Dzięki uzyskanej wiedzy i swojemu życiowemu doświadczeniu możemy rozwijać w duchu koleżeńskiej współpracy z innymi stowarzyszeniami swoje działania edukacyjno-wychowawcze dotyczące oszczędności energii i surowców wtórnych w firmach polskich i zagranicznych. Polsce jest potrzebne nowe, świeże spojrzenie na rozwój techniki i energetyki połączone z promowaniem młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, technicznych oraz studentów politechnik. Spowodowane jest to coraz większym brakiem specjalistów w tych branżach, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do problemów w naszej rozwijającej się gospodarce. W związku z tym już od wielu lat współpracujemy z Politechnikami w całej Polsce szkoląc studentów oraz szkołami technicznymi, w których szkolimy przyszłych techników w zakresie uprawnień energetycznych i wiedzy o oszczędzaniu energii i paliw kopalnych. Dlatego też jednym z głównych zadań naszego stowarzyszenia oprócz wspierania rozwoju techniki i energetyki oraz poszanowania dla zasobów naturalnych, jest również promowanie wiedzy technicznej w społeczeństwie już od najmłodszych lat poprzez rożnego rodzaju szkolenia seminaria, sympozja i imprezy wspierające oraz eventy.
 

Cel Stowarzyszenia i sposoby jego realizacji


Celem Stowarzyszenia jest:

1) Działalność:

 1. na rzecz rozwoju szeroko pojętej mechaniki i elektryki oraz technik informatycznych IT,
 2. promującą innowacyjność w mechanice i elektryce,
 3. naukowo-techniczną,
 4. informacyjno-edukacyjną,
 5. kulturalną,
 6. integrującą członków i sympatyków Stowarzyszenia,
 7. w zakresie ochrony zabytków transportu oraz upamiętnienia ich twórców,

2) Prace dla dobra członków Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. umacnianie środowiska techników i więzi zawodowej,
 2. wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
 3. pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
 4. reprezentowanie i ochronę interesów członków oraz innych osób, instytucji i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, wobec innych osób, środowisk, instytucji i firm.
 5. popularyzowanie techniki, technik informatycznych oraz innowacyjności w tym zakresie oraz ich twórców,
 6. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

3) Prace na rzecz postępu i rozwoju techniki, przede wszystkim w zakresie:

 1. zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin techniki,
 2. szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.


4) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki mechaniki i elektryki.

5) Kultywowanie historii techniki mechanicznej i elektryki, oraz jej twórców.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność obejmującą:

 1. propagowanie i wspieranie wynalazczości i innowacyjności,
 2. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
 3. współdziałanie z administracją rządową oraz samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
 4. współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania w ramach wewnętrznych systemów potwierdzania kwalifikacji i umiejętności określonych odrębnymi regulaminami,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności: wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
 7. organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów - stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
 8. współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk pracowników,
 9. opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
 10. organizowanie lobbingu środowiska na rzecz celów Stowarzyszenia,
 11. działania na rzecz gospodarki energetycznej w przemyśle, w szczególności z zakresie racjonalizacji zużycia energii i paliw oraz stosowania odnawialnych źródeł energii,
 12. nadawanie uprawnień rzeczoznawcy SMEP i organizowanie pracy rzeczoznawców, 13) zakładanie i prowadzenie klubów technika,
 13. finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
 14. tworzenie funduszy stypendialnych,
 15. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych krajowych i zagranicznych,
 16. utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
 17. organizowanie pomocy koleżeńskiej, w tym pomocy materialnej w trudnej sytuacji życiowej i losowej członków i ich rodzin,
 18. działalność marketingową,
 19. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
 20. prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej,
 21. przystępowanie do postępowań prowadzonych z udziałem członków Stowarzyszenia

Władze w Scientific and Technical Association of Polish Mechanics and Power Engineers

od 2019 r.

 • Prezes - Lesław Kmiecik
 • Sekretarz - Andrzej Rudzki
 • Skarbnik - Alicja Urbańska-Kołacz

 stowarzyszenie naukowo-techniczne
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich
strzałka do góry